KVKK

ÇINAR PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK MERKEZİ AYDINLATMA METNİ

ÇINAR PSIKOLOJIK DANIŞMA MERKEZI olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla ÇINAR PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK MERKEZİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres               : Esenkent Mah. Enverpaşa Cad. Defne Evleri E – 25 D.1 Esenyurt /  İstanbul

Telefon            : 0536 572 18 68

E-posta            : cinarpsikoloji@hotmail.com

İnternet sitesi   : www.bahcesehircinarpsikoloji.com

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ DEPOLAMA VE İŞLEME AMACI

           Tarafımıza telefon, mail, iletişim formu, mesaj olarak ilettiğiniz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz ve sağlık bilgileriniz, seans notlarınız ve varsa ses ile video kayıtlarınız şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden danışanlarımızı faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; danışan ilişkileri yönetim süreçlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

İş süreçlerinin yürütülmesiyle ilgili detaylar:

 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Üye olmanız halinde; tıbbi teşhis, tedavi, eğitim hizmetlerimizin sizlere duyurulması, e-bülten gönderimi, uzmanlarımızın kitapları, yeni yayınları ve etkinlik günleri hakkında bildirim,
 • Randevu almanız halinde; randevu hakkında sizi ve/veya velinizi/vasinizi haberdar edebilme, merkezimiz ile ilişkinizi teyit etme, online ve canlı destek,
 • Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırmalar ve yasal süreçlerle ödemeler,
 • Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme,
 • Hasta/danışan memnuniyetinin arttırılması,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.

Taleplerinizin tarafımıza iletilmesi kapsamında tarafımıza iletebileceğiniz sağlık verilerinizin, taleplerinizin şirketimiz tarafından karşılanması, sorunlarınızın yanıtlanması, ilgili departman ve terapistlerimize iletilmesi amaçlarıyla açık rızanızın temin edilmesi şartıyla işlenebilecektir.

 

 

 

 

 

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Kişisel verileriniz ancak yasal bir gereklilik olduğunda ilgili merciiye aktarılmak üzere paylaşılacaktır. Bunun dışında sır saklama yükümlülüğü altında olmak üzere tüm verileriniz kendi içimizde saklanacaktır.

Online verilen hizmetler ya da online ortamda bilgi saklama hususlarında, “sunucuları yurtdışında bulunan uygulama” üzerinden danışmanlık gerçekleştirilecek olup, ÇINAR PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK MERKEZİ olarak online hizmet alımı esasında kullanılan “sunucuları yurtdışında bulunan uygulama” tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi ve yine aynı hukuki sebebe dayanarak yurtdışına aktarılabilmesi durumu, kullanılan uygulamanın sorumluluğunda olacaktır. Söz konusu görüntülü görüşmeye katılmanız bu konuda vermiş olduğunuz açık rızanız olarak değerlendirilecektir.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz işbu iletişim formu aracılığıyla, elektronik yöntemlerle toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde yer alan sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini ve ya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

ÇINAR PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK MERKEZİ DANIŞAN AÇIK RIZA METNİ

Açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmekte olup bu açık rıza metni; aşağıda belirtilen belirli konulara ilişkin bilgilendirme içermektedir ve bu metne onay verip vermemek konusunda özgür olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

     Çınar Psikolojik Danışmanlık merkezi tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümlerine uygun olarak;

Esasen Özel nitelikli kişisel verilerimin paylaşıyor olmam nedeniyle işbu verileri; tarafıma sunulacak teşhis ve tedavinin daha faydalı olabilmesi ve klinik çalışmalarda en yüksek verimi elde edebilmek, terapistim tarafından gerekli görülen ve tedavime bağlı verilerimi, yararım gözetilerek süpervizyon (gözetim) kapsamında ilgili hekim veya bir başka terapist ile paylaşmak, beni, terapistimi veya kamuyu ciddi zararlardan korumak, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek, hukuk işlerinin takibini yapmak amacıyla ve benzer amaçlarla,

Bunun dışındaki diğer özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu, sağlık verileri, din, mezhep ve felsefi inanç, biyometrik ve genetik veriler, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, siyasi düşünce vb.) de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında depolanma ve işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, tarafıma SMS (Kısa mesaj), E-posta, sesli mesaj, telesekreter ve benzeri yollardan ulaşılmasını, kişisel verilerimin her bir veri belirlenmiş süre zarfında saklanmasını uygun buluyorum ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni okuyup anladığımı, metindeki kişisel verilerimin depolanması, işlenmesine ve bu şartlar altında paylaşılmasına açık rıza gösterdiğimi,

 

Kabul ediyorum                      

Kabul etmiyorum                    

 

Seansların faydası adına çekilecek olan video ve ses kaydının bana haber verilerek alınmasını onaylıyorum

Veri Sahibi

 

Adı Soyadı

 

Tarih

 

İmza

 

 

Saygılarımıza;

ÇINAR PSİKOLOİIK DANIŞMANLIK MERKEZİ